Buzzwords: Wordpress, PHP, Ruby, MySQL, Shared Server Hosting, Unix/Linux